Termin i warunki

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2022 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

  • Affiliate oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych władz zarządzających.
  • Kraj odnosi się do: Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone
  • Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Naszą”) odnosi się do Generatora Podpisu.
  • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy czy tablet cyfrowy.
  • Serwis odnosi się do strony internetowej.
  • Regulamin (also referred as „Terms”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.
  • Zewnętrzny serwis mediów społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.
  • Strona internetowa odnosi się do Generatora Podpisów, dostępnego z poziomu https://www.signaturegenerator.online/
  • Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której osoba ta uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od sytuacji.

Podziękowanie

Są to Warunki korzystania z Serwisu i umowa, która funkcjonuje pomiędzy Użytkownikiem a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu.

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Serwisu.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Dostęp i korzystanie z Usługi jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Serwisu oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na wszelkich takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp Użytkownika natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi ustanie natychmiast.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść Użytkownik, całkowita odpowiedzialność Spółki i każdego z jej dostawców wynikająca z jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższym będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu za pośrednictwem Serwisu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie tylko, szkody za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwanie działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

„AS IS” i „AS AVAILABLE” Zrzeczenie się odpowiedzialności

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi „AS IS” i „AS AVAILABLE” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, że usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub będą naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść, lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, timebomb lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczenie obowiązujących praw ustawowych konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym punkcie będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki i korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu krajowemu, z wyłączeniem przepisów dotyczących konfliktu prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym przebywasz.

Stany Zjednoczone Zgodność z prawem

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele tego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Odstępstwo

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a także zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

Tłumaczenie ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Użytkownikowi w naszym Serwisie.
Zgadzasz się, że oryginalny tekst angielski będzie miał pierwszeństwo w przypadku sporu.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami: